وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

فاکتوریل یک عدد با تابع بازگشتی