وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

یه رشته را گرفته و تعداد حروف کوچک آنرا حساب می کند

برنامه ارسالی از طرف : خانم صونا عزیز پور