وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد با تابع

 برنامه ارسالی توسط : آقای حمید بک بابای