وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

حاصلضرب اعداد صحیح فرد کوچکتر از n

برنامه ارسالی توسط خانم راستی