وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

برنامه اشاره گر ها

<< توضیحات بیشتر و جداول مربوطه در ادامه مطلب

در این مثال با فرض اینکه بر هر کدام از دستورات P=&X برقرار باشد.

متغیر

محتوا

آدرس

.

.

.

.

.

.

.

.

.

x

20

500

501

Y

50

502

503

.

.

.

.

.

.

.

.

.

P

500

600

601

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

500

cout<

20

cout<<*p;

503

cout<<++p;

503

cout<

عددی نامشخص

cout<<*++p;

20

cout<<*p++;

20

cout<<(*p)++;

22

cout<<++(*p);